Breaking News

Chi phí quản lý dự án thủy lợi tỉnh Thanh Hóa


(Xây dựng) - Về chi phí quản lý dự án xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Xây dựng có Công văn số 18/BXD-KTXD, ngày 26/5 /2016 trả lời Ban quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa với nội dung như sau:
Ảnh minh họa.


Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt.


Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới, sử dụng vốn vay WB (WB7) bao gồm các hợp phần như nêu tại văn bản số 29/DATL-QLDA3, chi phí quản lý dự án đối với hợp phần 2 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới gồm nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh được xác định như hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Đối với các hợp phần còn lại (hợp phần 1, 3 và 4) do Ban quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa phải thực hiện các công việc quản lý dự án như nêu tại văn bản số 29/DATL-QLDA3 thì chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở nội dung công việc phải thực hiện, hướng dẫn tại phụ lục của Quyết định số 957/QĐ-BXD, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Nguồn kinh phí được trích từ chi phí dự phòng của dự án.


Đoan Trang

Không có nhận xét nào